Foreningen

Grundejerforeningen ”Markers Vænge” blev stiftet den 13. februar 1949 på et stiftelsesmøde med følgende dagsorden:

1. Stiftelse af grundejerforening

2. Valg af bestyrelse

3. Udkast til love

4. Fastsættelse af kontingent

5. Fastsættelse af vejbidrag.


Til bestyrelsen blev valgt R. Molin som formand samt H. Jensen og Chr. Svensson som bestyrelsesmedlemmer. Det besluttedes at anvende Klintegårdens love med ”visse” ændringer og kontingentet blev fastsat til kr. 5,00 om året. Herefter blev bestyrelsen bemyndiget til at sætte et vejarbejde i gang og fremskaffe de nødvendige midler hertil (banklån).

Foreningens formål var nedskrevet som ” at varetage grundejernes interesser såsom vej, vand, kloak m.m.”I dag fylder både love og formål en del mere, ligesom kontingentet er steget. I tinglysningen for foreningen fremgår det, at foreningen skal varetage medlemmernes interesse med hensyn til veje og stiers vedligeholdelse, vand, kloak, belysning og andre opgaver af fælles interesse.

Mere tydeligt er det beskrevet i foreningens love, hvori det fremgår, at foreningens formål er, at varetage medlemmernes fælles interesser, herunder forestå opgaver med hensyn til anlæg og vedligeholdelse af fælles veje og stier, herunder snerydning, vandforsyning, elforsyning, etablering af fælles signalveje for radio, tv, Internet og telefon, vej- og stibelysning samt anlæg og vedligeholdelse af fælles arealer m.v..


I deklarationen for grundejerforeningen (dækkende alle ejendomme på Vænget) hedder det endvidere, at medlemskabet er pligtmæssigt.


I bestyrelsen gør vi vores for at opfylde foreningens formål, og er altid lydhøre for medlemmernes meninger om dette.Pratiske ting der er gode at vide, når man bor på vænget.


Her er vores